• Các chất được phép dùng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ

  Quy định đối với các chất được phép sử dụng hướng tới việc các chất thải bỏ sẽ không gây ra hậu quả hoặc tác động có hại cho môi trường .v.v.

  Yêu cầu chung
  Tiêu chí chung đối với các chất được phép sử dụng:

  • Các chất này phù hợp với các nguyên tắc của sản xuất hữu cơ;
  • Việc dùng các chất này thực sự cần thiết/quan trọng đối với việc sử dụng được dự kiến;
  • Việc sản xuất, sử dụng và thải bỏ các chất này không gây ra hậu quả hoặc không góp phần vào các tác động có hại cho môi trường;
  • Các chất này ít ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng sống của người hoặc động vật; và các chất thay thế đã được phê duyệt không có đủ số lượng và/hoặc chất lượng.

  Yêu cầu đối với các chất không có nguồn gốc từ nông nghiệp sử dụng trong sản
  xuất nông nghiệp hữu cơ
  Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến
  Tiêu chí đối với các chất được dùng làm phụ gia và chất hỗ trợ chế biến:
  – các chất này chỉ được dùng nếu cho thấy khi không có chúng thì sẽ không thể:
  + sản xuất hoặc bảo quản thực phẩm, trong trường hợp là chất phụ gia, hoặc
  + sản xuất thực phẩm, trong trường hợp là chất hỗ trợ chế biến
  trong khi không dùng được các công nghệ khác để đáp ứng được tiêu chuẩn này.
  – các chất này được tìm thấy trong tự nhiên và có thể đã trải qua các quá trình xử lý cơ học/vật lý
  (như chiết, kết tủa), quá trình sinh học/enzym hóa và quá trình vi sinh (như quá trình lên men);
  – hoặc như đã nêu trên, nếu các chất này từ các phương pháp và công nghệ như vậy nhưng không
  đủ về số lượng và nếu các chất đó đã trải qua quá trình tổng hợp hóa học, thì có thể được xem xét
  đưa vào các trường hợp ngoại lệ;
  – chúng được dùng để duy trì tính xác thực của sản phẩm;
  – người tiêu dùng không bị lừa dối về bản chất tự nhiên, loại chất và chất lượng của thực phẩm;
  – chất phụ gia và hỗ trợ chế biến này không làm giảm chất lượng tổng thể của sản phẩm.
  Chất tạo hương
  Chỉ sử dụng các chất tạo hương tự nhiên.
  Nước và muối
  Sử dụng nước ăn uống và muối dùng cho thực phẩm (với natri clorua hoặc kali clorua là các thành
  phần được sử dụng chung trong chế biến thực phẩm).
  Chế phẩm vi sinh vật và enzym
  Sử dụng các chế phẩm vi sinh vật và enzym thường dùng trong chế biến thực phẩm, trừ các vi sinh vật
  biến đối gen hoặc enzym có nguồn gốc từ công nghệ gen.
  Các chất khoáng (bao gồm cả nguyên tố vi lượng), vitamin, axit béo dễ bay hơi, amino
  axit và các hợp chất nitơ khác

  Sử dụng các chất khoáng (bao gồm cả nguyên tố vi lượng), vitamin, axit béo dễ bay hơi, axit amin và
  các hợp chất nitơ khác theo quy định hiện hành.

  Ngày đăng: 30-01-2020 563 lượt xem