• Bảo quản và vận chuyển

  Bảo quản và vận chuyển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

   Bảo quản và vận chuyển
  Mức độ nguyên vẹn của sản phẩm phải được duy trì trong suốt quá trình bảo quản, vận chuyển và xử
  lý bằng cách dùng các biện pháp phòng ngừa sau đây:
     a) Sản phẩm được sản xuất hữu cơ phải luôn được bảo vệ để khỏi bị lẫn lộn với các sản phẩm không
  được sản xuất, chế biến theo phương pháp hữu cơ; và
     b) Sản phẩm được sản xuất hữu cơ phải được bảo vệ mọi lúc để khỏi bị tiếp xúc với các vật liệu và
  các chất không được phép dùng trong nông nghiệp hữu cơ.
     Nơi mà chỉ một phần của đơn vị sản xuất được chứng nhận, thì các sản phẩm không áp dụng tiêu chuẩn
  này cần được bảo quản, xử lý riêng và cả hai loại sản phẩm này phải được nhận biết rõ ràng.
  Khi bảo quản số lượng lớn sản phẩm hữu cơ, phải tách riêng khỏi các sản phẩm thông thường và phải
  được nhận biết rõ.
     Nơi bảo quản và các côngtenơ vận chuyển sản phẩm hữu cơ phải được làm sạch bằng cách sử dụng
  các phương pháp và vật liệu được phép dùng trong sản xuất. Phải dùng các biện pháp tránh bị ô
  nhiễm có thể từ bất kỳ các loại thuốc bảo vệ thực vật nào và tránh các cách xử lý khác không được liệt
  kê trong Phụ lục cho phép trước khi sử dụng trong khu vực bảo quản hoặc côngtenơ vận chuyển không
  chuyên dùng cho các sản phẩm hữu cơ.
  Ghi chép, lưu giữ hồ sơ, truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm
  Việc lưu giữ hồ sơ nhằm đảm bảo truy xuất được tính toàn vẹn trong toàn bộ hoạt động hữu cơ và khả
  năng thu hồi sản phẩm bằng cách theo dõi dữ liệu sản xuất (ví dụ: dữ liệu về nguyên liệu, vật tư đầu
  vào) và số lượng của từng bước trong chuỗi cung ứng, bao gồm cả việc bán hàng.
     a) Mỗi điểm sản xuất riêng biệt được nhận diện bằng tên hoặc mã hiệu. Tên hoặc mã hiệu được đặt
  tại điểm sản xuất và được ghi lại trên bản đồ. Tên hoặc mã hiệu của địa điểm được lưu giữ lại trên tất
  cả các tài liệu và hồ sơ liên quan đến địa điểm đó.
     b) Cơ sở phải duy trì hồ sơ về việc mua hàng, xử lý, chế biến, kiểm kê hàng tồn kho của tất cả các vật
  liệu sử dụng cho sản xuất, sơ chế, chế biến cũng như thành phẩm.
     c) Tài liệu, hồ sơ phải nhận diện rõ nguồn, quá trình vận chuyển, sử dụng và kiểm kê các vật liệu phi
  hữu cơ ở tất cả các khâu sản xuất, chế biến và xử lý.
     d) Hồ sơ, tài liệu và tài khoản phải cho phép truy xuất được nguồn gốc của sản phẩm nông nghiệp
  hữu cơ lại bất cứ thời điểm nào.
     e) Các hồ sơ nói trên (bao gồm cả các hồ sơ liên quan đến việc sử dụng nhà thầu phụ) phải được lưu
  trữ trong ít nhất 5 năm.

  Ngày đăng: 30-01-2020 776 lượt xem