• Quy định ghi nhãn trong nông nghiệp hữu cơ

  quy định về nhãn mác

  Ghi nhãn
  Sản phẩm đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn hữu cơ mới được ghi nhãn liên quan
  đến phương pháp hữu cơ.
  Việc ghi nhãn nhằm xác định sản phẩm là “hữu cơ” và cung cấp thông tin liên quan để người
  tiêu dùng lựa chọn sản phẩm và tránh gây hiểu nhầm.
     a) Nhãn sản phẩm phải liệt kê đầy đủ các thành phần theo thứ tự phần trăm khối lượng và ghi rõ các
  thành phần đó có “hữu cơ” hay không. Riêng đối với các loại thảo mộc và/hoặc gia vị chiếm dưới 2 %
  khối lượng sản phẩm thì được ghi là “gia vị” hoặc “thảo mộc”.
     b) Nhãn sản phẩm phải có thông tin về nhà sản xuất, đóng gói hoặc phân phối và tên gọi và/hoặc mã
  số của tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá hoạt động sản xuất hữu cơ, chế biến sản phẩm hữu cơ
  có liên quan.
     c) Chỉ công bố sản phẩm chế biến là “hữu cơ” khi sản phẩm có chứa ít nhất 95 % thành phần nguyên
  liệu là hữu cơ (tính theo khối lượng đối với chất rắn hoặc tính theo thể tích đối với chất lỏng, không tính
  nước và muối). Các thành phần nguyên liệu phi hữu cơ còn lại có thể từ các nguồn nông nghiệp hoặc
  phi nông nghiệp nhưng không phải là thành phần biến đổi gen, thành phần được chiếu xạ hoặc xử lý
  bằng các chất hỗ trợ chế biến không được liệt kê trong các tiêu chuẩn cụ thể.
     d) Chỉ công bố sản phẩm chế biến “được sản xuất/chế biến từ các thành phần hữu cơ” khi sản phẩm
  có chứa ít nhất 70 % thành phần nguyên liệu là hữu cơ (tính theo khối lượng đối với chất rắn hoặc tính
  theo thể tích đối với chất lỏng, không tính nước và muối).
     e) Không được ghi nhãn là “hữu cơ” hoặc “được sản xuất/chế biến từ các thành phần hữu cơ” hoặc
  các cụm từ tương tự, hoặc thực hiện bất kỳ công bố chứng nhận hữu cơ nào đối với sản phẩm có
  thành phần nguyên liệu hữu cơ nhỏ hơn 70 % (tính theo khối lượng đối với chất rắn hoặc tính theo thể
  tích đối với chất lỏng, không tính nước và muối). Tuy nhiên, có thể sử dụng cụm từ “hữu cơ” để mô tả
  các thành phần nguyên liệu được liệt kê.
     f) Nhãn sản phẩm phải phân biệt sản phẩm đang chuyển đổi sang sản xuất, chế biến hữu cơ với sản
  phẩm hữu cơ bằng cách ghi rõ “đang chuyển đổi sang sản xuất/chế biến hữu cơ” hoặc cụm từ tương
  đương.
   

  Ngày đăng: 30-01-2020 787 lượt xem