• lịch sử tóm tắc của nông nghiệp hữu cơ

  Vào thời điểm đó, việc cải tiến là các phương pháp mới tập trung vào dinh dưỡng của đất trên cơ sở mùn đất và hướng vào cân bằng sinh thái trong phạm vi trang trại.

  Khó có thể nói nông nghiệp hữu cơ được xuất hiện vào lúc nào. Khái niệm về “hữu cơ”, là
  lựa chọn cách thức canh tác khác đã được biểu lộ trước khi phát minh ra các hóa chất nông
  nghiệp tổng hợp. Nó đã diễn ra trong những năm 1920-1940, từ sáng kiến của một số
  người tiên phong cố gắng cải tiến hệ canh tác truyền thống với những phương pháp đặc
  trưng của canh tác hữu cơ. Vào thời điểm đó, việc cải tiến là các phương pháp mới tập
  trung vào dinh dưỡng của đất trên cơ sở mùn đất và hướng vào cân bằng sinh thái trong
  phạm vi trang trại.
  Khi việc giới thiệu các giống có năng suất cao kết hợp với việc sử dụng các hóa chất nông
  nghiệp và cơ giới hóa mạnh mẽ (Nông nghiệp "Cách mạng xanh”) trở nên phổ biến, một
  số người đã phản đối luận điểm mới này và các tập quán canh tác hữu cơ như làm phân ủ,
  cải tiến luân canh cây trồng, hoặc trồng cây phân xanh đã được tô vẽ. Lỗ hổng giữa canh
  tác hữu cơ và nông nghiệp thông thường (“hóa chất”) vì thế càng lớn hơn.
  Tác động tiêu cực tới sức khỏe và môi trường của Cách Mạng xanh trong những năm 1970
  và 1980 ngày càng trở nên rõ ràng, nhận thức của cả nông dân và người tiêu dùng về vấn
  đề “hữu cơ” tăng lên một cách chậm chạp. Hệ thống canh tác liên quan như “Nông nghiệp
  vĩnh cửu” hoặc “ nông nghiệp có đầu vào từ bên ngoài thấp” (LEIA)" đã được mở rộng.
  Chỉ cho đến những năm 1990, trải nghiệm về canh tác hữu cơ tăng nhanh. Số vụ bê bối về
  thực phẩm và thảm họa môi trường đã khuyến khích và làm tăng nhận thức của người tiêu
  dùng và các chính sách hỗ trợ của một số nước. Cùng thời gian đó, một loạt cải tiến mới
  các kỹ thuật hữu cơ (đặc biệt là quản lý sâu hại theo phương pháp sinh học) và việc sắp
  xếp hệ thống canh tác hiệu quả hơn đã được phát triển.
  Tuy nhiên, nông nghiệp hữu cơ chỉ hình thành một phần nhỏ trong nền nông nghiệp của
  thế giới, thậm chí hình thành với một tỉ lệ nhỏ trong cơ cấu canh tác của nông thôn cũng
  rất ít. Sự hỗ trợ từ phía nhà nước cho các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật hoặc
  marketing trong canh tác hữu cơ vẫn còn rất thấp ở hầu hết các nước. Mặc dù vậy, canh
  tác hữu cơ hiện nay đang hứa hẹn tốc độ tăng trưởng nhanh trên toàn thế giới.

  Ngày đăng: 05-04-2019 270 lượt xem